תנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

ברוכים הבאים לאתר goticket בכתובת www.goticket.co.il (להלן: "האתר").

 

הסכמה לתנאי השימוש

 

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ("תנאי השימוש") ולכל חוק או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, עליך להימנע מכל שימוש באתר.

 

 

 

שינוי האתר או תנאי השימוש

 

עשויה לא להיות גישה לאתר בכל זמן. הנהלת האתר רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדית. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא הודעה מראש. הנהלת האתר רשאית לשנות או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי הגולשים. הנהלת האתר אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של הפעלת האתר או של תוכן המופיע באתר, לרבות, תיאור מוצרים, תיאור שירותים, מידע על עסקאות או העסקאות עצמם וכל מידע אחר המוצג באתר. כך גם לא תהיה הנהלת האתר אחראית על מידע לגבי עסקאות שמבוצעות באתר, כל תוכן מקצועי או אחר המופיע באתר, לרבות מסמכים, נתונים, מידע אודות כרטיסים או מופעים (להלן, ביחד: "התוכן"). הנך מסכים כי הנהלת האתר לא תהייה מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר, לך או לצד שלישי, בגין שינוי או הפסקה כאמור. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי השימוש בכל עת ללא מתן הודעה. באפשרותך לעיין בתנאים המחייבים בכל עת על-ידי לחציה על הקישור "תקנון האתר" או "תנאי שימוש באתר" אשר נמצאים בדף הבית בכתובת www.goticket.co.il. כל תוספת ושינוי הנעשים באתר ו/או בתוכן לאחר תאריך העדכון האחרון המצוין לעיל, כפופים לתנאי השימוש באופן אוטומטי. עצם השימוש באתר לאחר ביצוע כל שינוי שכזה מעיד על הסכמתך המוחלטת והבלתי מסויגת לשינויים אלו.

 

 

 

השימוש באתר

 

התוכן שמתפרסם באתר מספק, בין היתר, מידע אודות אירועים, מופעים וכרטיסים. תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, כלכליות, חשבונאיות, משפטיות, אישיות או אחרות וכל התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. התוכן שמתפרסם באתר מהווה מקור מידע חלופי לשימוש אישי, לא מסחרי ולצורכי מידע בלבד. הנך מודע ומסכים לכך שתוכן זה אינו מספק, בין באופן מפורש ובין באופן משתמע, עבורך כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה. חל איסור על פרסום דברי: הסתה הונאה, תרמית, לשון הרע או כל דבר אחר העשוי לפגוע בכבודו של אדם או בפרטיותו. כמו-כן, חל איסור על ספסרות כרטיסים באתר.

 

פרסום באתר

הפרסום בתשלום באתר הוא לתקופה של 30 יום או עד מועד האירוע מה שיגיע ראשון 

  

הגבלות על השימוש באתר

 

בלא מתן הרשאה כתובה ומראש מהנהלת האתר, אינך רשאי (1) לעשות כל שימוש מסחרי באתר ובתוכן המצוי בו; (2) להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו; (3) להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של התוכן; (4) להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה או להציג תוכן מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תוכן כלשהו; (5) להפריע או להפר את כל זכות של המשתמשים האחרים באתר, לרבות הזכות לפרטיות, או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת, לרבות באמצעות הפעלת תוכנת רובוט, עכביש, או כל שיטה אחרת לאיסוף או לאיחזור מידע באופן ידני או אוטומטי; (6) למכור, להעניק רישיונות, או לנצל לכל מטרה מסחרית את השימוש או הגישה לתוכן או לאתר; (7) לעשות שימוש באתר או בתוכן לשם יצירת מאגר מידע או לקט על ידי הורדה ואיחסון שיטתי של התוכן המופיע באתר. (8) לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר או להשתמש באתר על-מנת לפגוע בשמו הטוב של כל אדם או להפיץ מידע שקרי או בלתי אמין. (9) לעשות כל שימוש באתר לצורכי ספסרות בהתאם לאמור בחוק העונשין. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית או פלילית.

 

 

 

מדיניות פרטיות

 

הנהלת האתר מכבדת את פרטיותך ומחוייבת לשמור על כל מידע אישי שאתה עשוי לחלוק עמה. הנהלת האתר עשויה לקבל מידע, לרבות מידע אישי, אודותיך ("מידע אישי"), באמצעות המידע שנמסר בעת תהליך הרישום לאתר או באמצעות דרכי תקשורת אחרים כגון דרך האפשרות של "צור קשר". "מידע אישי" משמעות כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר אשר תספק להנהלת האתר בדואר האלקטרוני שתשלח אליה או בכל דרך אחרת. הנהלת האתר עשויה להשתמש במידע האישי אודותיך לשם ביצוע שיווק ופרסום ממוקד והצגת הצעות לקידום מכירות, לשם ניתוח סטטיסטי ולשיפור השירות והעיצוב של האתר. הנהלת האתר לא תחשוף או תחלוק את המידע האישי שסיפקת לה עם צד שלישי למעט לצורך הניהול התקין של האתר או כפי שתידרש לעשות על פי החוק. הינך מסכים כי האתר עשוי לאסוף מידע בלתי מזהה אודותך כגון שימושך באתר, סוג הדפדפן שלך, פרסומות עליהם לחצת וכדומה. מידע זה אינו מידע מזוהה אישית.

 

 

 

קישור לאתרים של צדדים שלישיים

 

באתר אתה עשוי למצוא קישורים (לינקים) לעמודים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. הנהלת האתר אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים והעובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמת הנהלת האתר לתכנים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, למדיניות הפרטיות הנקוטה על ידי בעלי התכנים או לכל היבט אחר הכרוך בתפעול האתרים המקושרים. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המופיעים באתרים המקושרים או לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. הנהלת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. כמו-כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

 

 

זכויות קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן, לרבות העיצוב, קוד בינארי וקוד המקור, סמלים מסחריים, כל תוכנת מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, פטנטים, קובץ גרפי, שמות מסחריים ושמות עסק, מידע טכני וכל זכות מקבילה לכל אחד מן האמורים לעיל - הינם של הנהלת האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להנהלת האתר להשתמש בהם.

 

כמו-כן, בעצם השימוש באתר מסכים ומצהיר הגולש כי הוא מעניק לאתר ולבעליו זכות שימוש בלתי מוגבל בכל יצירה או תוכן וכל סוג של מדיה אחר שהגולש יעלה לאתר וכי לא יהיה לגולש הזכות להגביל או לדרוש כל פיצוי או תמורה בעבור השימוש בתוכן זה.

 

 

 

אחריות הנהלת האתר

 

האתר והתוכן ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). הנהלת האתר אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. התוכן שמתפרסם באתר עלול להיות לא מדוייק, לא מלא, לא מעודכן, כולל שגיאות הדפסה או טעויות אחרות. הנהלת האתר אינה מחויבת לתקן או לעדכן את התוכן או כל מידע אחר הזמין באמצעות באתר. התוכן שמתפרסם באתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, כלכליות, חשבונאיות, משפטיות אישיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד. אין באתר או בתוכן המופיע בו כדי להוות עידוד או הצעה למכור או לקנות כל מוצר או שירות של האתר או הנהלת האתר או של כל מפרסם או משתמש אחר באתר. הנהלת האתר אינה אחראית בשום מקרה, אך אם הייתה מודעת או עודכנה בדבר, לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתר, מהסתמכות על התוכן שמופיע בו או באתרים המקושרים אליו. בכל מקרה שהנהלת האתר תחוב באחריות על פי החוק ועל אף האמור לעיל תהיה אחריותה זו מוגבלת לסכום הנזק הישיר שנגרם לך בפועל עקב השימוש באתר או בתוכן המופיע בו.

 

 

 

מצגים ושיפוי

 

הינך מתחייב בזאת לציית לכל חוק או תקנה רלוונטית לשימוש באתר, בתוכן או בכל שירות שיוצע באמצעות האתר. הינך מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או עובדיה, בעלי מניותה, נציגיה או הפועלים מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין, לשימוש שתעשה באתר ו/או בתוכן, לרבות הפרת תנאי, התחייבות או הצהרה על פי תנאי השימוש, הנעשית על ידך.

 

תחום שיפוט:

 

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל ודין זה בלבד. כמו-כן, מקום השיפוט לעניינים אלו יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל.

 

שונות

 

תנאי השימוש אינם יוצרים, ולא יפורשו כיוצרים, כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין הנהלת האתר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת ו/או עניין הקשורים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בתוכן תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל (הן מהותי והן פרוצדוראלי) על כל מחלוקת ו/או עניין הקשורים בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או בתוכן הנו הדין הישראלי בלבד. במידה שתנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה ייראו בקיומו של תנאי דומה אך אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הנהלת האתר ומחליפים כל הבנה או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכן. גרסה מודפסת של תנאי השימוש וכל הודעה אלקטרונית שתינתן לך יהיו קבילים בבית משפט או בכל הליך מינהלי.

 

 

 

בכל שאלה או בעיה אנא פנו להנהלת האתר ע"י הקישור "צור קשר" בדף הבית בכתובת www.goticket.co.il

 

 

 

 

חיפוש כרטיסים

קבלו דילים וחדשות לתיבת הדואר שלכם